Aktuality

Návštěvy

2. 3. 2021

Vážení přátelé,

na základě nařízení vlády č. 201 ze dne 26. února 2021 stále v Domově seniorů Uhlířské Janovice platí stejný systém návštěv jako doposud. Na základě Vašich podnětů pouze dochází k úpravě termínů návštěv: od 8. března budou návštěvy umožněny v následující dny: úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Vždy od 9 a od 14 hodin. Ostatní pravidla zústávají beze změn.

Návštěvu je tedy možné vykonat pouze po předchozím objednání na telefonním čísle 311 444 100 a v případě, že se návštěva podrobí antigennímu POC testu s negativním výsledkem. Vyjímku mají osoby, které předloží potvrzení o provedení testu ne starší než 48 hodin s negativním výsledkem a osoby, které předloží potvzrení o prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 90 dní.

Obnovení návštěv

10. 2. 2021

Vážení,

jak jistě víte, i v našem domově se vyskytlo onemocnění Covid-19, což po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí vedlo k zákazu návštěv.

Situace se již však zlepšila natolik, že od 11.2.2021 jsou návštěvy opět umožněny.

Návštěvu v Domově seniorů Uhlířské Janovice lze vykonat na základě jedné z následujících podmínek:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování RT-PRC vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem ne starším než 48 hodin. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době ne více než 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, doklad musí být originál nebo ověřená kopie.

c) návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy.  Provedení POC testu na přítomnost antigenu provádí zaměstnanec Domova zdarma.

Postup pro objednání návštěvy

Zájemce o návštěvu si zarezervuje termín návštěvy na telefonním čísle recepce 311 444 100. Při rezervaci návštěva sdělí, zda bude mít doklad o negativním výsledku RT-PRC vyšetření, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19. Nebo zda bude návštěva požadovat provedení POC testu těsně před provedením návštěvy.

Návštěva dle bodu c) předchozího odstavce se dostaví ve smluvený čas a vyčká před hlavním vchodem na vykonání testu. Po provedení testu vyčká před vchodem na vyhodnocení testu, které trvá cca 10 minut. V případě negativního výsledku je povinen si vydesinfikovat ruce, vzít si respirátor a odchází na návštěvu. V případě pozitivního testu není na návštěvu vpuštěn.

Termíny a doba trvání návštěvy u jednoho klienta

Termíny návštěv jsou následující:

Návštěvy na základě bodu c):            pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

Návštěvy na základě bodu a) a b):     pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

každý jednotlivý den od 9 a od 14 hodin. Kapacita je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Doba trvání jedné návštěvy je 1,5 hodiny. Tato doba zahrnuje i dobu nutnou na provedení a vyhodnocení testu dle bodu c) předchozího odstavce.

Počet osob při jedné návštěvě

Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít maximálně 2 osoby včetně dětí nad 10 let (dětem do 10 není vstup umožněn), a to maximálně 1x týdně (dočasně).

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty – musí používat minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si každá osoba donese vlastní nebo je možné zakoupit v recepci. Návštěvě bez respirátoru nebude umožněno vykonat návštěvu.

Ostatní podmínky

Každá návštěva před vstupem do budovy vyplní dotazník s uvedením kontaktu a bude ji změřena tělesná teplota. Po celou dobu je návštěva povinna dodržovat odstup minimálně 2 metry od ostatních návštěv a klientů domova.

Návštěvy na základě bodu c) jsou povinny vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být proveden test a následně nebude umožněno vykonat návštěvu.

Upozornění

Z důvodu zajištění bezpečnosti není v provozu prodej občerstvení v bufetu.

V provozu je pouze recepce v době od 7 do 20 hodin. V této době můžete učinit objednávku návštěvy.

Současně mi dovolte požádat všechny návštěvy a příchozí o maximální dodržování výše uvedených pravidel a pokynů personálu domova. Vše činíme z důvodu zajištění maximální bezpečnosti našich klientů a zaměstnanců. Organizace návštěv i jejich testování nás stojí nemalé úsilí a finanční prostředky, proto Vás žádáme o shovívavost, trpělivost, dodržování dohodnutých termínů a dbání pokynů personálu domova.

Přeji klidné dny a hodně zdraví

Václav Váňa, ředitel

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

31. 12. 2020

Po dohodě s Krajsou hygienickou stanicí v Kutné Hoře platí od 1.1.2021 do odvolání v Domově seniorů Uhlířské Janovice ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Důvodem je horšící se situace v domově a zvyšující se počet nakažených klientů i zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

AKTUALIZACE PRAVIDEL PRO VYCHÁZKY KLIENTŮ

22. 12. 2020

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21.12.2020 č. 1370 aktualizujeme pravidla pro vycházky klientů mimo areál Domova následovně:

- vycházka bude umožněna za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsedků obou testů.

Toto usnesení vlády České republiky je platné od 22. prosince 2020 po dobu platnosti nouzového stavu. Tímto se ruší usnesení vlády ze dne 14.12.2020 č. 1325.

V případě potřeby kontaktujte vedoucí sociálního úseku Mgr. Hanu Bílou na telefonním čísle 722 958 602.

INFORMACE K VLÁDNÍMU NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE MOŽNOSTI VYCHÁZENÍ MIMO AREÁL DOMOVA

16. 12. 2020

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.12.2020 je ode dne 16.12.2020 zrušen zákaz vycházení klientů mimo areál domova a vy se opět budete moci setkat se svými blízkými nejen v našem domově, ale můžete si také vyjít se svými rodiči či prarodiči na vycházku, a to ať už na zahradu domova nebo mimo areál našeho domova za následujících podmínek:

  • vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
  • vycházka nad 6 hodin je umožněna za podmínky, že po návratu musí být klient umístěn do oddělených prostor a budou mu provedeny antigenní testy v určených intervalech tj. 72 hodin po návratu a zopakování po 3 až 4 dnech. Umístění v oddělených prostorách bude ukončeno, pokud budou oba testy negativní,
  • v průběhu vycházky musí klient používat respirátor FFP2 nebo KN95. Respirátory je možné zakoupit v bufetu domova.

Chápeme, že situace v době zakázaných návštěv byla pro Vás všechny velmi náročná a že jste se dlouhou dobu s Vašimi blízkými neviděli, tudíž je zřejmé, že budete chtít vyjádřit svou radost ze shledání, je ovšem velice důležité myslet i na ostatní klienty, kteří jsou v našem domově, a také na zaměstnance, kteří se o Vaše blízké starají.

Z toho důvodu Vás prosíme o zvážení všech podmínek, které pramení z možnosti pobytu mimo domov a následném pobytu klienta v izolačním pokoji. Zároveň na Vás velice apelujeme, abyste byli co nejvíce ohleduplní a opatrní, dodržovali veškerá hygienická nařízení (nošení respirátoru, desinfekce) a pomohli nám tak zamezit zanesení nákazy Covid-19 do našeho domova.

Pro zajištění možnosti vycházky vždy prosím kontaktujte Mgr. Hanu Bílou na telefonním čísle 722 958 602.

Současně Vám sdělujeme, že od 16.12.2020 je možné v antigenních odběrových centrech zajistit si bezplatně vlastní antigenní test před návštěvou v domově.

Ještě jednou Vám předem děkujeme za pochopení a Vaše vstřícné a ohleduplné chování.

Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

Pravidla pro návštěvy - aktualizace od 15.12.2020

14. 12. 2020

Na základě velkého zájmu  rozšiřujeme termíny návštěv pro osoby, které se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy, a to následovně:

od 15.12.2020 je možné přijít na návštěvu každý den kromě soboty. Všechny ostatní podmínky uvedené v předchozí aktualitě zůstávají v platnosti.

Pravidla pro návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice s platností od 7.12.2020 - AKTUALIZACE

6. 12. 2020

Na základě nařízení vlády stanovuje ředitel Domova seniorů Uhlířské Janovice následující pravidla pro návštěvy s platností od pondělí 7.12.2020:

Návštěvu v Domově seniorů Uhlířské Janovice lze vykonat na základě jedné z následujících podmínek:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování RT-PRC vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem ne starším než 48 hodin. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době ne více než 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, doklad musí být originál nebo ověřená kopie.

c) návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy.  Provedení POC testu na přítomnost antigenu provádí zaměstnanec Domova zdarma.

Postup pro objednání návštěvy

Zájemce o návštěvu si zarezervuje termín návštěvy na telefonním čísle recepce 311 444 100. Při rezervaci návštěva sdělí, zda bude mít doklad o negativním výsledku RT-PRC vyšetření, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19. Nebo zda bude návštěva požadovat provedení POC testu těsně před provedením návštěvy.

Návštěva dle bodu c) předchozího odstavce se dostaví ve smluvený čas a vyčká před hlavním vchodem na vykonání testu. Po provedení testu vyčká před vchodem na vyhodnocení testu, které trvá cca 10 minut. V případě negativního výsledku je povinen si vydesinfikovat ruce, vzít si respirátor a odchází na návštěvu. V případě pozitivního testu není na návštěvu vpuštěn.

Termíny a doba trvání návštěvy u jednoho klienta

Termíny návštěv jsou následující:

Návštěvy na základě bodu c):            pondělí, středa, pátek, neděle

Návštěvy na základě bodu a) a b):     úterý, čtvrtek, sobota

každý jednotlivý den od 9 a od 14 hodin. Kapacita je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Doba trvání jedné návštěvy je 1,5 hodiny. Tato doba zahrnuje i dobu nutnou na provedení a vyhodnocení testu dle bodu c) předchozího odstavce.

Počet osob při jedné návštěvě

Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít maximálně 2 osoby včetně dětí nad 10 let (dětem do 10 není vstup umožněn), a to maximálně 1x týdně.

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty – musí používat minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si každá osoba donese vlastní. V současné chvíli Domov nebude návštěvám poskytovat respirátory. Návštěvě bez respirátoru nebude umožněno vykonat návštěvu. Respirátory jsou již běžně k dostání v lékárnách, drogériích či jiných obchodech.

Ostatní podmínky

Každá návštěva před vstupem do budovy vyplní dotazník s uvedením kontaktu a bude ji změřena tělesná teplota. Po celou dobu je návštěva povinna dodržovat odstup minimálně 2 metry od ostatních návštěv a klientů domova.

Návštěvy na základě bodu c) jsou povinny vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být proveden test a následně nebude umožněno vykonat návštěvu.

Upozornění

Z důvodu zajištění bezpečnosti není v provozu prodej občerstvení v bufetu.

V provozu je pouze recepce v době od 7 do 20 hodin. V této době můžete učinit objednávku návštěvy.

Současně mi dovolte požádat všechny návštěvy a příchozí o maximální dodržování výše uvedených pravidel a pokynů personálu domova. Vše činíme z důvodu zajištění maximální bezpečnosti našich klientů a zaměstnanců. Organizace návštěv i jejich testování nás stojí nemalé úsilí a finanční prostředky, proto Vás žádáme o shovívavost, trpělivost, dodržování dohodnutých termínů a dbání pokynů personálu domova.

Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

Výskyt nákazy COVID 19

4. 12. 2020

Vzhledem k šíření nákazy onemocnění COVID-19 na oddělení DZR 1, byla na základě pokynů Krajské hygienické stanice v Kutné Hoře na celém tomto oddělení zřízena izolace a klienti tohoto oddělení jsou v karanténě. Rodiny klientů s pozitivním testem byly informovány. Stav pozitivních klientů je stabilizovaný a v současné době nikdo nepotřebuje intenzivní lékařskou péči. Vzhledem k tomuto stavu není možné od 7.12.2020 realizovat návštěvy klientů na tomto oddělení.

Spojení s našimi klienty v době uzavření Domova

30. 11. 2020

Dovolujeme si připomenout možnost spojení s klienty Domova prostřednictvím videohovorů. V případě, že máte o tento kontakt zájem, spojte se s aktivizačními pracovnicemi prostřednictvím emailu: ezinke@domovjanovice  nebo aktivizacni@domovjanovice.cz.

VÝSKYT COVID-19 V DOMOVĚ

25. 10. 2020

Bohužel ani našemu domovu se nevyhla nákaza COVID - 19. Onemocnění se prokázalo u klientů i u zaměstnanců.

Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. O situaci byl rovněž informován náš zřizovatel, tj. Středočeský kraj. O veškerých krocích se vzájemně informujeme. V pátek 23.10.2020 proběhlo testování všech klientů oddělení domova pro seniory.

V celém domově panují přísná hygienická opatření. Zaměstnanci jsou poučeni a zaopatřeni ochrannými pomůckami.

Rodinní příslušníci pozitivních klientů byli informováni.

O dalším vývoji a následných opatření budeme informovat. Informace rodinným příslušníkům podává Mgr. Veronika Lhotanová (vedoucí zdravotního úseku) – 606 037 668.

Václav Váňa, ředitel

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice