Aktuality

Návrat k běžnému provozu

17. 6. 2020

Vážení přátelé,

těší mě, že Vám mohu oznámit, že se život v našem Domově od července vrací do stavu před vypuknutím pandemie nemoci Covid-19. Rád bych v této souvislosti krátce shrnul průběh pandemie u nás. Domov seniorů Uhlířské Janovice již v předstihu z preventivních důvodů uzavřel celý areál pro návštěvy, a to od 3. března. V podstatě od této doby jsme průběžně zaváděli ochranná opatření tak, abychom co nejvíce chránili naše klienty i zaměstnance. Zavedli jsme striktní preventivní opatření se snahou o co nejmenší kontakt mezi jednotlivými osobami, monitorovali jsme zdravotní stav zaměstnanců i klientů, prováděli jsme plošné testování zaměstnanců i klientů na nemoc Covid-19, úzce jsme spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí a zároveň jsme neustále vyhodnocovali míru rizika, které reálně hrozilo klientům i zaměstnancům.

V současné době mohu říci, že se nám vše daří zvládat – do této doby jsme v Domově nezaznamenali žádný případ výskytu nemoci Covid-19. Za tento stav patří poděkování všem zaměstnancům i klientům, kteří se řídili zavedenými opatřeními a respektovali je.

Pro všechny to byla nelehká doba, pro klienty, kteří se nemohli volně stýkat s rodinami, blízkými přáteli i pro zaměstnance, kteří vykonávali svou práci v jiných podmínkách a často se strachem z nákazy.

Vím, že ještě není vyhráno a onemocnění Covid-19 se může objevit i v našem Domově, proto k situaci i nadále přistupujeme s pokorou a věřím, že se nám společnými silami podaří ubránit před tímto onemocněním.

Dále bych touto cestou rád poděkoval i všem ostatním, kteří nám pomáhali s vybavením ochrannými osobními pomůckami v začátcích epidemie. Částečně poděkování bylo uveřejněno v příspěvku 3. dubna, zde doplňuji další, jejichž pomoci si velmi vážíme: Základní škola Církvice, paní Dana Mülerová, Táňa Zikmundová, Alena Dlouhá, Martina Štědrová, Monika Pospíšilová, Andrea Daňková, Jitka Barešová, paní Klomínková, Ing. Jan Štěpnička, pan Jirovský, Věznice Vinařice, pan Petr Šich, rodina Fenových. Rovněž bych chtěl poděkovat společnostem Energetický a průmyslový holding, a.s., O2 Czech Republic a.s., Dukane IAS, s.r.o., Středočeské inovační centrum, Nadace Charty 77, Rytmus Benešov, SOPO Modletice, které nám darovali ochranné pomůcky a další věcné dary.

Dovolte mi, abych Vám popřál klidné dny a pevné zdraví.

Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel Domova seniorů Uhlířské Janovice

Doplňující informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením v souvislosti s obnovením návštěv v Domově seniorů od 25.5.2020

22. 5. 2020

Doplňující informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením v souvislosti s obnovením návštěv v Domově seniorů od 25.5.2020

 1. Na návštěvu budou moci přijít maximálně 2 osoby bez dětí do 15 let věku.
 2. Návštěvám bude umožněn vstup v roušce a rukavicích (bez těchto ochranných pomůcek nebude návštěva do prostoru recepce vpuštěna). Roušku musí mít návštěva vlastní, v případě rukavic Domov může poskytnout jednorázové při příchodu.
 3. Pracovník recepce změří každému příchozímu tělesnou teplotu a budou dotazováni na symptomy koronaviru (každý kdo bude mít teplotu 37 °C a vyšší, nebo bude vykazovat jiné symptomy nákazy, nebude vpuštěn).
 4. Příchozí je povinen při vstupu do recepce použít desinfekci.
 5. Každá návštěva vyplní krátký dotazník se jménem a telefonním číslem za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.
 6. Návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru a v případě nepříznivého počasí v prostoru recepce v omezeném počtu. Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko. Návštěvu na pokoj doprovodí určený pracovník Domova. Při návštěvě na pokoji bude zatažena zástěna mezi lůžky a na jednom pokoji může být v jeden čas pouze jedna návštěva. O ukončení návštěvy je příchozí povinen informovat personál na příslušném patře a následně bude odvedena zpět na recepci. Pracovníci po ukončení návštěvy vydezinfikují prostor pokoje a důkladně vyvětrají.
 7. Bude omezen maximální počet osob v prostoru recepce na 10 (včetně klientů). Návštěvy nad tento limit nebudou do budovy vpuštěny. Pracovníci recepce jsou oprávněny regulovat pohyb a počet osob v recepci.
 8. Povolený čas návštěvy je omezen na ½ hodiny. Po uplynutí tohoto času bude návštěva ze strany recepčních či jiných pověřených pracovníků ukončena.
 9. Návštěvníci při příchodu i odchodu v případě nepřítomnosti pracovníků recepce vyčkají na jeho příchod. Není povolen samostatný pohyb cizích osob po budově Domova.
 10. Omezení návštěvních hodin následovně:
  Pondělí – neděle: 9 – 11 a 13 – 16
 11. Návštěvy se mohou pohybovat pouze po areálu Domova, opustit areál a návštěvy klientů mimo Domov budou povoleny až 8. 6. 2020.
 12. Ředitel je oprávněn změnit zavedená opatření v případě, že epidemiologická situace nebude příznivá nebo bude docházet k porušování výše uvedených opatření ze strany návštěv. 

 

Prosíme všechny návštěvníky o důsledné dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření. Všechna opatření jsou realizována za účel ochrany Vašich blízkých i personálu Domova.

Obnovení návštěv v Domově seniorů Uhlířské Janovice

14. 5. 2020

Vážení návštěvníci našeho Domova,

 dovolujeme si Vám oznámit, že od pondělí 25.5.2020 budou obnoveny návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovce za dodržení následujících podmínek:

 1. na návštěvu budou moci přijít maximálně 2 osoby bez dětí do 15 let věku,
 2. návštěvám bude umožněn vstup v roušce a rukavicích (bez těchto ochranných pomůcek nebude návštěva do prostoru recepce vpuštěna). Roušku musí mít návštěva vlastní, v případě rukavic Domov může poskytnout jednorázové při příchodu,
 3. pracovník recepce změří každému příchozímu tělesnou teplotu (každý, kdo bude mít teplotu nad 37 °C, nebude vpuštěn),
 4. každá návštěva vyplní krátký dotazník se jménem a telefonním číslem za účelem případného dohledání rizikových kontaktů,
 5. omezení návštěvních hodin následovně: Pondělí – neděle: 9 – 11 a 13 – 16,
 6. návštěvy se mohou pohybovat pouze po areálu Domova, opustit areál a návštěvy klientů mimo Domov budou povoleny až od 8. 6. 2020,
 7. návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru a prostoru recepce. Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko.

Snažíme se co nejvíce ochránit Vaše blízké i personál Domova, proto věříme, že pochopíte nastavená opatření Domova.

Život v Domově seniorů Uhlířské janovice v době korona virové pandemie

29. 4. 2020

Vážení,

dovolte mi, abych Vás v této době informoval o aktuálním dění v našem domově, v době, kdy celosvětová korona virová pandemie a s ní spojená nařízení a preventivní opatření zasáhla všechny, klienty i zaměstnance. My, zaměstnanci na všech pozicích, jsme si vědomi dopadu všech bezpečnostních opatření na život našich klientů seniorů a chápeme, že tato opatření mohou způsobovat jejich nepohodu a rozladění. Naší povinností a hlavním zájmem je naše klienty i zaměstnance před nákazou ochránit. Našim úkolem je zvládnout tuto situaci profesionálně. Museli jsme některé činnosti na čas opustit a vytyčit si priority, kterými jsou zdraví a život našich klientů a zaměstnanců.

Ale život zde v domově běží dál, i když pomaleji a poklidněji. Klientům chybí návštěvy rodin. Prostřednictvím nově nakoupených a i darovaných tabletů kontaktujeme rodiny klientů a zprostředkováváme klientům s rodinou video hovory. V domově se zvýšil počet příchozí korespondence – přichází od rodin a přátel klientů dopisy, pohledy, přání. 

Individuálně dále probíhá fyzioterapie a aktivizace. Za klienty dochází na oddělení fyzioterapeutky, procvičují chůzi, cvičí s klienty. Je zachována i návštěva tělocvičny, našli jsme společně rytmus, jak se po dnech střídají klienti z jednotlivých pater – samozřejmě s dodržením všech hygienických opatření. Dále probíhá soutěž „Jedeme na Rujánu“, kdy klienti individuálně pomyslně na rotopedech zdolávají vytýčené trasy. Klienty tato fyzická aktivita moc baví, účastní se jí kolem 30 klientů. Půjčujeme klientům knihy a časopisy a   v rámci individuální aktivizace jim podle přání předčítáme. Dále procvičujeme kognitivní funkce, oblíbenou technikou je i technika vzpomínání – reminiscence. Doprovázíme klienty na procházky v areálu domova, přičemž edukujeme klienty k používání roušky. V nejbližších dnech bude opatření týkající se pohybu v rámci areálu částečně uvolněno.

Personál domova psychické rozpoložení klientů vnímá, v případě potřeby zprostředkováváme telefonický kontakt s psychologem, se kterým naše organizace pracuje soustavně mnoho let. V tomto nelehkém období je možný pouze kontakt telefonický, ale i o něj je zájem.

Od samotných klientů přijímáme zpětnou vazbu. Většina klientů přijímá tento stav jako nutný, cituji jednoho z mnoha klientů „ nedá se nic dělat, chybí mi sice přirozená volnost, ale jsem denně v kontaktu se synem, nic mi tady krom té volnosti pohybu nechybí, cítím se ale v bezpečí.“

Děkujeme klientům a rodinám za podporu a pochopení. Věříme, že s odpovědným a pozitivním přístupem a vytvářením poklidné atmosféry v domově vše zvládneme.

Tým zaměstnanců Domova seniorů Uhlířské Janovice

PODĚKOVÁNÍ

3. 4. 2020

Vedení Domova seniorů Uhlířské Janovice děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a stále podílejí na vybavení pracovníků Domova ochrannými prostředky. Jmenovitě děkujeme za ušití textilních roušek pro zaměstnance paní Janě Kosíkové, Jiřině Hrbkové, Aleně Kubákové, Petře Staňkové, Heleně Melounové, Petře Procházkové, Martině Vojtové, paní Konečné, Haně Špičkové, Haně Velechovské, Andree Daňkové, Jitce Barešové, Iloně Zajícové, Ivoně Juchelkové, Barboře Pangrácové, manželům Holasovým, paní Švarcové, Ivaně Burešové, Anně Pivoňkové, paní Petránkové, paní Strnadové a paní Ševrové, dále děkujeme spolku Uhlíček, MC Klánovice a Oblastní charitě z Kutné Hory.

Pevně věříme, že i díky Vaší pomoci vše zvládneme.

JAK SE SPOJIT S NAŠIMI KLIENTY - AKTUALIZACE

1. 4. 2020

Z důvodu uzavření našeho Domova nabízíme rodinám a známým našich klientů možnost spojit se se svými příbuznými prostřednictvím skypového hovoru. S přenosem a spojením Vám pomohou naše aktivizační pracovnice, kontaktujte je emailem na ezinke@domovjanovice nebo aktivizacni@domovjanovice.cz. V emailu na sebe uveďte kontakt, aby Vás naši zaměstnanci mohli kontaktovat.

Po předchozí domluvě lze uskutečnit spojení i o víkendech.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU DOMOVA SENIORŮ K 1.4.2020

1. 4. 2020

V souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 jsou v našem Domově v plastnosti následující preventivní opatření:

- nadále zůstává v platnosti zákaz návštěv a opatření o pohybu klientů mimo Domov,

- s platností od 1.4.2020 se zakazuje přijímat jakékoliv balíčky pro klienty,

- nákupy klientům zajišťuje personál Domova,

- se svými blízkými mají klienti možnost hovořit telefonicky (na každém pokoji je telefon) nebo protřednictvím skypu či aplikace WhatsApp (toto spojení zajišťují aktivizační pracovnice),

- v případě potřeby je pro klienty připraven psycholog a psychiatr.

V případě, že byste rádi věděli více informací, kontaktujte sociální pracovnici na telefonním čísle 311 444 247 každý pracovní den v době od 7:00 do 14:00.

PODĚKOVÁNÍ

20. 3. 2020

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří v této době šijí roušky pro personál Domova seniorů Uhlířské Janovice, ať se již jedná o zaměstnance, kteří jsou doma s dětmi, příbuzné našich zaměstnanců i samotné zaměstnance, kteří šijí po své práci doma. Dále poděkování patří všem ostatním, kteří se nabídli a roušky nám pomáhají šít. Velmi za to děkujeme, pomůže nám každá rouška (speciálně se jedná o paní Helenu Melounovou či maminky z Uhlířskojanovicka).

Poděkování dále patří všem zaměstnancům, kteří v této době stále plní své pracovní povinnosti a intenzivně pracují a udržují tímto chod Domova v provozu. Patří jim velký dík.

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROVOZU DOMOVA SENIORŮ

17. 3. 2020

Vážené dámy a pánové,

ode dne 17.3.2020 jsou v souvislosti s epidemií koronaviru zavedena v Domově seniorů Uhlířské Janovice další opatření:

- na základě usnesení vlády je našim klientům zakázáno opustit areál domova seniorů a samozřejmě i opuštění domova za účelem návštěvy rodiny. Prosíme tímto všechy rodinné příslušníky toto dodržovali a nevystavovali své blízké zbytečnému riziku. Své blízké kontaktujte telefonicky nebo se obracejte na sociální pracovnice, které Vám podají všechny důležité informace.

Nadále zůstává v plastnosti úplný zákaz návštěv.

Celá tato siutace je nová pro nás všechny, věřte, že děláme to nejlepší, co v této situaci dokážeme.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ SENIORŮ UHLÍŘSKÉ JANOVICE

3. 3. 2020

Vážení návštěvníci,

z důvodu preventivních opatření před virovým onemocněním (Koronavir), přistoupil Domov seniorů Uhlířské Janovice na základě doporučení Odboru sociálních věcí Středočeského kraje od 3. 3. 2020 k zákazu návštěv, a to do odvolání.

O ukončení zákazu návštěv Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice